Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biocanto Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Białobrzeskiej 45, kod pocztowy 41-409, NIP 2220915719, Regon 383555020, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788471 , zwaną dalej Administratorem.

 2. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych można kontaktować się:
 1. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biocanto Sp. z o.o. , 41-409 Mysłowice, ul. Białobrzeska 45,
 2. pocztą elektroniczną: biuro@biocanto.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana lub z publicznie dostępnych rejestrów.

 2. W zależności od rodzaju relacji łączącej Panią/Pana z Administratorem, może on przetwarzać dane osobowe takie jak:
 1. imię, nazwisko, data urodzenia,
 2. adres,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. NIP, Regon,

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 2. w celu kierowani do Pani/Pana treści marketingowej (podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora – art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Treści marketingowe, w zależności od wyrażonej przez Pana/Pani zgody mogą być przekazywane poprzez telefon lub e-mail,
 3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
 4. w celach analitycznych i statystycznych (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora do prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej),
 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub w obroni przed roszczeniami (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Każdą z wyrażonych zgód może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych sugeruje się, by wycofanie zgody miało formę elektroniczną lub pisemną.

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu jednakże ma Pani/Pan prawo wyrazić na to sprzeciw.

 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 2. operatorom pocztowym i kurierom,
 3. bankom w zakresie realizacji płatności,
 4. organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
 5. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do prowadzenia działalności takie jak np.: usługi marketingowe, sprzedażowe, transportowe, księgowe, prawne, windykacyjne.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie, do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może w każdym przypadku zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w czasie i zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym ustawie o rachunkowości

 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę.